• (028) 3822 0590, 3829 2399
Veeam Backup
Veeam Backup

Veeam® Available Suite ™ kết hợp các khả năng sao lưu, khôi phục và sao chép hàng đầu trong ngành của Veeam Backup & Replication ™ với chức năng giám sát, báo cáo và lập kế hoạch nâng cao của Veeam ONE ™. Veeam  Available Suite cung cấp tính sẵn sàng siêu cao cho tất cả khối lượng công việc - ảo.

Chi tiết

© 123phanmem. All Rights Reserved.